За мен

Професионално:

Завършил съм Техническия университет в София (тогава Висш Машинно–Електротехнически Институт). Специалист съм по управление, биокибернетика, системология. Трудовият ми стаж започна на 1 май 1960 г. и завърши на 19 октомври 2007 г. Работил съм в Институт по автоматизация–София, Институт по електромедицинска техника–София; Институт по организация и управление на здравеопазването–София; БАН – Институт по механика и биомеханика, Институт по управление и системни изследвания, Институт по космически изследвания. Започнах като научен сътрудник III ст. и от 1977 г. бях избран за старши научен сътрудник II ст. (доцент) в БАН. Имам около 140 научни публикации в наши и чуждестранни научни издания, участия в мнобройни научни конференции у нас и в чужбина и внедрявания в практиката на системи за управление на производствени процеси в промишлеността, уличния трафик, организация и управление на здравеопазната система, системи човек-машина и подбор на човек-оператор в армията и др. Основният интерес и до сега в академичните ми занимания е бил Човекът като управляваща система в технически и ергатични (частично и изцяло съставени от хора) системи. Носител съм на орден „Кирил и Методи“.

Граждански:

От 1990 г. участвам в обществения живот като активен гражданин. Имам няколко десетки публикации в демократичните печатни масмедии, участия по покани в БНТ и други частни телевизии. Организатор, учредител и председател съм на две Граждански сдружения с нестопанска цел, регистрирани в съда. През 2006 г. съм носител на наградата „Златен ключ“ на Програма достъп до информация като гражданин, най активно използвал Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). За 17 години съм подал около 200 Заявления за достъп до обществена информация до органите на държавна и местна власт и редица държавни институции.  

В случаите на отказ да ми бъде предоставена исканата информация от задължените по ЗДОИ лица съм подавал жалби и съм водил около 40 административни дела – лично и с подкрепата на Програма Достъп до информация (ПДИ) с висококомпетентното участие на адвокат Александър Кашъмов. 
В тази си гражданска активност, изискваща сериозни интелектуални и времеви ресурси, съм се ръководил от любопитството да знам каква е ефективността на тези институции, финансирани от държавния бюджет, какъв е техният управленски капацитет, как изпълняват съответните закони и вътрешни правилници, как изразходват нашите средства и т.н. 


Брадатата ми идея да открия личен сайт е да реализирам с идеална цел няколко мои намерения:

  • Да направя публично достояния огромния обем обществена информация.
  • Да представя публично моят отговор (базиран на многогодишен опит и задълбочени анализи) на въпроса: Гражданската активност по искане на достъп до обществена информация – самоцелно занимание или нещо много повече ?
  • Да представя публично някои фундаментални проблеми на човешките общества от системологична гледна точка – за тези компетентни и интересуващи се от тези въпроси граждани.
  • Да предоставя публична трибуна за изразяване на собствено мнение на колеги по интереси.

Контакти:

billpopov@progektor.com